Japanese Knives > MIYABI > MIYABI 5000MCD 67

Damascus knife 133 layers Shotoh blade cm. 13 Miyabi 5000 MCD 67 series
€ 279,00
Damascus knife 133 layers Sujihiki blade cm. 24 Miyabi 5000 MCD 67 series
€ 379,00
Damascus knife 133 layers Gyutoh blade cm. 20 Miyabi 5000 MCD 67 series
€ 379,00
Damascus knife 133 layers Gyutoh blade cm. 24 Miyabi 5000 MCD 67 series
€ 409,00
Damascus knife 133 layers Santoku blade cm. 18 Miyabi 5000 MCD 67 series
€ 379,00
Damascus knife 133 layers Bread blade cm. 24 Miyabi 5000 MCD 67 series
€ 379,00