Japanese Knives > MIYABI > MIYABI 5000MCD

Damascus knife 101 layers Shotoh blade cm. 9 Miyabi 5000 MCD series
€ 239,00
Damascus knife 101 layers Shotoh blade cm. 13 Miyabi 5000 MCD series
€ 279,00
Damascus knife 101 layers Chutoh blade cm. 16 Miyabi 5000 MCD series
€ 299,00
Damascus knife 101 layers Gyutoh blade cm. 20 Miyabi 5000 MCD series
€ 379,00
Damascus knife 101 layers Gyutoh blade cm. 24 Miyabi 5000 MCD series
€ 409,00
Damascus knife 101 layers Santoku blade cm. 18 Miyabi 5000 MCD series
€ 379,00
Damascus knife 101 layers Bread blade cm. 23 Miyabi 5000 MCD series
€ 379,00
Damascus knife 101 layers Sujhiki blade cm. 24 Miyabi 5000 MCD series
€ 379,00