Japanese Knives > MIYABI > MIYABI 5000FCD

Damascus knife 49 layers Shotoh blade cm. 9 Miyabi 5000 FCD series
€ 129,00
Damascus knife 49 layers Shotoh blade cm. 11 Miyabi 5000 FCD series
€ 139,00
Damascus knife 49 layers Shotoh blade cm. 13 Miyabi 5000 FCD series
€ 149,00
Damascus knife 49 layers Sujihiki blade cm. 24 Miyabi 5000 FCD series
€ 209,00
Damascus knife 49 layers Gyutoh blade cm. 16 Miyabi 5000 FCD series
€ 189,00
Damascus knife 49 layers Gyutoh blade cm. 20 Miyabi 5000 FCD series
€ 209,00
Damascus knife 49 layers Gyutoh blade cm. 24 Miyabi 5000 FCD series
€ 239,00
Damascus knife 49 layers Gyutoh blade cm. 18 Miyabi 5000 FCD series
€ 209,00
Damascus knife 49 layers Gyutoh blade cm. 24 Miyabi 5000 FCD series
€ 209,00