Japanese Knives > MIYABI > MIYABI 4000FC

- 20%
Shotoh knife blade cm. 14 Miyabi 4000 FC Series
€ 139,00
Gyutoh knife blade cm. 20 Miyabi 4000 FC Series
€ 159,00
Gyutoh knife blade cm. 24 Miyabi 4000 FC Series
€ 135,20
Nakiri knife blade cm. 17 Miyabi 4000 FC Series
€ 159,00
- 20%
- 20%
Bread knife blade cm. 23 Miyabi 4000 FC Series
€ 159,00
Santoku knife balde cm. 18 Miyabi 4000 FC Series
€ 127,20
Miyabi Bag 4000: Case complete with 6 knives Series Miyabi 4000 FC
€ 787,20